Generalforsamling i Gribskov Rideklub

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 i Hesteskoen

Dagsorden
1. Valg af en dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder meddelelse af decharge til
bestyrelsen
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingentsatser
6. Valg af medlemmer til forretningsudvalg
På valg i lige år er Kasserer og Sekretær.
7. Fastsættelse af højest 8 udvalg
8. Valg af formænd til udvalg
9. Godkendelse af medlemmer til udvalg
10.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11.Eventuelt

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Årsregnskab 2017